Środki bezpieczeństwa i warunki stosowania, przechowywania i transportu układaków kabla kombajnowego typu UKT

  Wymagane środki bezpieczeństwa

  Układaki kabla kombajnowego typu UKT produkowane są z tworzywa Technyl C 236 zielony 6007 CF, nie klasyfikowanego jako substancja niebezpieczna. Układaki kabla kombajnowego nie wymagają określenia środków bezpieczeństwa w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Zasady bezpiecznej eksploatacji układaków określone zostały w Instrukcji Obsługi.

  Szczególne warunki stosowania:

  Układaki kabla kombajnowego typu UKT mogą być eksploatowane w temperaturze otoczenia powyżej 0°C, jednakże nie większej niż 40°C, natomiast wilgotność powietrza występująca w wyrobisku nie jest czynnikiem ograniczającym jego pracę.

  Układaki kabla typu UKT pracują prawidłowo przy maksymalnym nachyleniu ścian do 20°. W przypadku eksploatacji ścian przy większym nachyleniu podłużnym należy zabezpieczyć dodatkowo przedział kablowy nadstawki tak, aby doprowadzić do wyeliminowania możliwości zahaczania układaka o krawędź nadstawki oraz uniemożliwienia jego samoczynnego zsuwania, np. zastosowanie wkładek gumowych w nadstawkach.

  Szczególne warunki składowania:

  Układaki kablowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powyżej 0°C w powietrzu pozbawionym oparów związków kwasów, zasad i soli.

  W czasie transportu należy zabezpieczyć układaki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

  Układaki powinny być transportowane w temperaturze powyżej 0°C. W przypadku gdyby transport odbywał się w temperaturze poniżej 0°C układak należy pozostawić w pomieszczeniu o temperaturze + 5°C na okres 48 godzin po uprzednim usunięciu zewnętrznej warstwy ocieplającej.