Polityka jakości

  Celem działalności Zakładu Produkcyjno-Usługowego „PEGRAL” Spółka z o.o. w Mysłowicach jest dostarczanie Klientowi wyrobów i usług w podanym poniżej zakresie:

  • projektowanie, produkcję i sprzedaż układaka kabla kombajnowego typu UKT
  • projektowanie, produkcję i sprzedaż Iskrobezpiecznego wyłącznika awaryjnego typu IWA-E, IWA-GP oraz wyłączników awaryjnych typu IWA-M, IWA-P
  • naprawy produkowanych wyrobów na zlecenie Klienta
  • projektowanie wyrobów odpowiadających za bezpieczeństwo i komfort pracy w sektorze górniczym i innym.

  Dążymy do pełnego zaspokojenia wymagań i potrzeb stron zainteresowanych oraz do zachowania wysokiej pozycji wśród firm o podobnym profilu działalności poprzez modernizowanie parku maszynowego i posiadanej infrastruktury, rozwiązania techniczne naszych wyrobów, szkolenie personelu oraz działania prewencyjne wynikające z obszaru jakości i środowiska. Wszystkie nasze działania realizujemy przestrzegając przepisów prawa, w tym szczególnych wymagań związanych z wyrobem / usługą i ochroną środowiska oraz przestrzeganiem umów z Klientami i wymagań branżowych. Monitorujemy kontekst organizacji oraz wymagania stron zainteresowanych.
  Stale zapobiegamy negatywnemu wpływowi naszych działań na środowisko naturalne.

  Zobowiązujemy wszystkich pracowników do:

  1. Koncentracji na zaspokojeniu potrzeb Klienta,
  2. Zaangażowania w pracę nad doskonaleniem jakości oferowanych wyrobów i świadczonych usług,
  3. Przestrzegania wymagań prawa i naszych zobowiązań oraz wymagań stron zainteresowanych,
  4. Minimalizowania ryzyka wystąpienia problemów związanych ze środowiskiem oraz jakością poprzez przestrzeganie ustalonych zasad postępowania,
  5. Zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez racjonalne zużycie energii elektrycznej i wody oraz minimalizację powstających odpadów i możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych.

  Celem zapewnienia realizacji ustalonej Polityki Jakości i Środowiskowej funkcjonuje w naszej Spółce Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ,PN-EN ISO / IEC 80079-34:2011/ Ap1:2013-06 (Stosowanie systemówjakości przy produkcji). Zintegrowany System Zarządzania jest na bieżąco aktualizowany, weryfikowany i doskonalony.

  Zarząd niniejszym deklaruje całkowite poparcie dla działań mających na celu uczynienie naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania optymalnym. Zarząd zapewnia zasoby na funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  Polityka Jakości i Środowiskowa została przedstawiona pracownikom, podwykonawcom oraz udostępniona publicznie na stronie internetowej. Ustalone wytyczne Polityka Jakości i Środowiskowej są odpowiednie do naszych Celów jakościowych i środowiskowych. Polityka Jakości i Środowiskowa jest przeglądana, weryfikowana i aktualizowana w ramach corocznego przeglądu zarządzania przeprowadzanego przez Zarząd.

   

  Kwiecień 2019